מידע כללי ותנאי הטיולים

חובה על הלקוח לקרוא ולאשר כי קרא חוקים אלו

תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולי המטייל המקומיים והמאורגנים.

חובה על הלקוח לקרוא ולאשר כי קרא חוקים אלו בחוברת או באתר המטייל והבין אותם ומסכים להם טרם הצטרפותו לטיול. השתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתתף לתנאים אלו וכי כל ברור או טענה מול המטייל אמריקה או דיסקבר אמריקה תתברר בשטח השיפוט של בתי המשפט במדינת ניו יורק דיון מול נציגת המטייל בישראל, אמסלם תיירות ונופש יתברר בבית המשפט בתלאביב.

המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח מתאים המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

מחיר הטיול אינו כולל ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל בין היתר כיסויים רפואיים. באחריות הלקוח בלבד לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל כיסויים רפואיים מתאימים וזאת טרם יציאתו את הארץ. הנוסע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד חברת המטייל ו/או אמסלם תיירות ונופש בע"מ והחברות הקשורות, בכל הקשור לאי קיומו או קיומו של ביטוח נסיעות לחו"ל, עם דגש על כיסויים רפואיים מתאימים. ״המטייל״ שומרת על הזכות להסיר כל טיול שהוא שהוכרז עליו בתוכנית זו, או לערוך כל שינוי שהוא, במסלוליו של טיול כזה בלי הודעה מראש, כולל המרת נוחיות או העברה, במקרה הצורך, או במקרה שיהיה זה כדאי או רצוי לנוחות הנוסעים, בריאותם וביטחונם, או מכל סיבה שהיא, לשנות את הסדרי המסלול. שינויים כאלה יוכלו להיערך ללא קנס למארגנים, כל הוצאות נוספות שינויים במחירי מרכיבי הטיולים, יחולו על הנוסע. כל מטען שהוא – הוא על אחריות בעליו בלבד. ״המטייל״ אינה אחראית אם הטיול לא יבקר באתר טיול כל שהוא, כתוצאה של מזג אויר סוער, איתני הטבע, או בגין טיסות שאיחרו או שהוזמנו בשעות שייגרמו הפסד מלא או חלקי של האתרים, הסיור כולו, או כתוצאה ממחלות, תאונות, נזק למטען, אלימות, גניבה, אבידות מטען או מסמכים, הוצאות רפואיות וכו׳. אין ״המטייל״ אחראית לנזקי מטען הנוסעים והוא על אחריות בעליו בלבד. הזכות נשמרת לצאת, לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל טיול שהוא בכל זמן שהוא. ״המטייל״ מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת כמתווכת בין נוסעי הטיולים ונותני השירותים השונים, לפיכך המטייל אינה רואה עצמה אחראית לתקלות ונזקים שעלולים להיווצר עקב אי ביצוע או ביצוע חלקי של נותני השירותים השונים ומי שפועל מטעמם. הנוסע מקבל עותק תוכנייה זו, שהסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנה. על הנוסע להביע הסכמתו וכן עובדת היות תנאים והוראות אלו מקובלים עליו בכל חוזה זה;

נזקים: אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. המארגנים מציעים לנוסעים לבטח עצמם, על חשבונם בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תשמע כל טענה, כי המארגנים אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו לנוסעים במהלך הטיול. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון טיולים כמתווכים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים את תוכנית הטיול ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו״ב. לכן אין המארגנים אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם/או ביצוע לקוי וגם/או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת או אתר המטייל וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ״ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם/או הפועל במקומם או מטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגם/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי לעיל, כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם.

תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולים מאורגנים ולחבילות המטייל העצמאי:

דמי ביטול טיולי המטייל :

  • שבוע ראשון לאחר ביצוע ההזמנה ללא דמי ביטול
  • החל משבוע ועד 60 יום לפני יציאת הטיול 500 $ דמי ביטול לאדם דמי ביטול לטיולי המטייל המאורגנים הכוללים טיסות
  • החל משבוע ועד 30 יום לפני יציאת הטיול 250 $ דמי ביטול לאדם דמי ביטול לטיולי המטייל המקומיים בארצות הברית ללא טיסות
  • שימו לב – החל מ 30יום לפני הטיול יחולו דמי ביטול מלאים הכוללים 35 דולר דמי טיפול – שלא יוחזרו גם במחיר של ביטול הטיסה והטיול מכל סיבה שהיא.

אי הגעה או אי הופעת הנוסע, איחור, מחלה, שכחת דרכון, מזג אויר וכו׳ מבטלים את זכות הנוסע לתמורה כספית כלשהי. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן ״רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה קודם השירות ובכתב;

דמי ביטול בגין טיסות: דמי הביטול בגין טיסות הם בנוסף לדמי הביטול בגין שירותי הקרקע ואינם חופפים להם. כרטוס טיסות פנימיות בארה״ב ייעשה כ 30 יום לאחר ביצוע ההזמנה. מרגע כרטוס טיסות הפנים חלים דמי ביטול מלאים בהתאם לחוקי חברות התעופה האמריקאיות. כמו כן, בטיסות הפנים בארה״ב יהיה על הנוסע לשלם בעבור כבודה במעמד ביצוע צ׳ק אין בנמל התעופה (בהתאם לחוקים ולתמחור חברת התעופה ובכפוף לה). מוסבת בזאת תשומת לבכם לכך שסעיף זה איננו חל על שירותים אשר לגביהם צוינו דמי ביטול ספציפיים, או באישור ההזמנה. למארגנים זכות הקיזוז של הסכומים הנ״ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכן הנסיעות.

שערי מטבע זר: המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער העברות גבוה (שער המחאות גבוה), כפי שפורסם ביום הגעת התשלום למשרדינו. זיכויים והחזרים: סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אדם אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם וגם/או לשנות כל פרט בתנאים ובמידע הכללי. נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאה הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור חלקי טיסות ו/או כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו״ב) וזאת מכל סיבה שהיא. טיולים ואירועים המתוארים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי המארגנים וגם/או הבאים בכוחם וגם/או מטעמם (להלן ״המארגנים״) כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי והבלעדי של המארגנים בהתאם לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות, שינויים, כאמור, כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, או ביצוע פרטי תכנית, ארגון אירועים חלופיים וגם/או כאלה אשר אינם כוללים בתוכנית וכיו״ב. פירוט תוכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותוכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. יצוין מפורשות, כי אין משרדי הנסיעות וגם/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את התנאים והמידע הכללי אין המארגנים אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר האמור בהודעה זו.

טיסות: הטיסות מבוצעות ע״י חברות תעופה וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע״י חברות התעופה. לוח זמני הטיסות ומסלול הטיסה הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה כמו גם סידור מקומות הישיבה במטוס. הטיסות מבוצעות על ידי המוביל האווירי, חברת התעופה, ובהתאם לתנאיו ובאחריותו. לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי החוזה שעל כרטיס הטיסה. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה, באחריות המארגנים. ייתכנו מקרים בהם תצא הקבוצה מהארץ בשעות אחה״צ ו/או תטוס ארצה בשעות הבוקר. יתכנו מקרים בהם הטיסות לא תהיינה ישירות וכוללות נחיתת ביניים. בטיולים מסוימים בהם שעת הטיסה ארצה מאוחרת, יש לזכור שמועד פינוי חדרים במלון הוא עד השעה 12:00 בצהריי היום. ניתן בתשלום נוסף ומראש להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך ״להחזיק״ בחדרו עד שעת היציאה. חלה חובת התייצבות לבידוק לטיסה בנמל התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה.

כלכלה: בכל הטיולים פורטו אילו ארוחות יינתנו במקומות השונים, ואשר כלולות במחיר הטיול.

מלווה הקבוצה: מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו״ב.

אשרות ודרכונים: דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות בארה״ב במעבר גבול עם קנדה. משנת 2016 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לקנדה שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת קנדה. משנת 2023 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לארצות הברית שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת ארצות הברית. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו״ל או יציאתו עם דרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא. באחריות סוכן הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו״ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו מקרה של אישה בהריון) – הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או הנזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהיא, תחול על הנוסע בלבד. תוקף הדרכון של הנוסע חייב להיות לשישה חודשים מיום היציאה.

טיולי חברות מקומיות: ביצוע הזמנות טיולים של חברות אלה, שינוין ו/או ביטולן, הינו בכפוף לתנאים של חברות אלו ובאחריותן.

הדרכת הסיורים המקומיים: הדרכת הסיורים המקומיים תבוצע באמצעות מדריך מקומי דובר עברית או אנגלית. ניתן לבקש הדרכה בשפות נוספות באופן מיוחד ואין המטייל מתחייבת לספק הדרכה בשפה שאינה אנגלית. אי אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית לא תהווה עילה לביטול נסיעת הלקוח. על אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית תיתכן תוספת תשלום על מחיר הטיול. ביעדים מסוימים הסיורים מודרכים על ידי הנהג שהוא גם המדריך בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.

טיפים (תשר): מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים בחו״ל. מומלץ לחשב- $3 אמריקאי לנוסע ליום למדריך וסכום זהה לנהג. התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג.

תופעות טבע ומזג אוויר: אין המארגנים אחראים על תופעות שונות של מזג אוויר שיטפונות, ערפל, עננים וכד׳ (ו/או נסיבות אחרות כלשהן) הפסקת חשמל שאינן בשליטת המארגנים העלולות לגרום שינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול המתוכנן אשר ייעשו על פי שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.

דמי ביטול: נוסע אשר ירצה לבטל את הזמנתו, יעשה זאת בהודעה בכתב למארגנים באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. תוקף הביטול מותנה בקבלת מספר ביטול ממחלקת ההזמנות של המארגנים ומועד הביטול יהא מועד קבלת מספר הביטול. במקרה שנוסע יבטל הזמנתו יחולו דמי טיפול ורישום לפי המועדים המתייחסים למועד ביטול ההזמנה והשיעורים מן התמורה שבצידם כדלקמן ואלו לא יוחזרו לנוסע.

פניות: במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מן השירות המוזמן, נבקשך לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות למארגנים או דרך סוכן הנסיעות, זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בזמן אמת ובמהלך שהות בחו״ל. נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את המארגנים או את הגורמים בחו״ל, הפועלים מטעמנו, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידנו לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה המארגנים נוסעים אשר יבחרו ליידע את חברתנו רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו״ל. אנא העבר אלינו פניות, כפי שהועלו בכתב בלבד.

המחירים כוללים טיולים מאורגנים והמטייל העצמאי

טיסות: מחירי הטיסות מבוססים על כרטיסי טיסה קבוצתיים המחייבים טיסה עם הקבוצה הלוך ושוב. בארצות הברית טיסות פנימיות קבוצתיות. טיסות פנימיות: בחלק מהיעדים מוזמנות טיסות פנימיות ע״י המארגנים. חלקן ישירות וחלקן דרך יעד ביניים על פי יעד הטיסה וחברת התעופה ומועדיהן כפופים לשינויים ע״י המארגנים ו/או חברת התעופה. דמי ביטול על טיסות אלו הם מלאים 90 יום לפני מועד היציאה. טיסות סדירות: שינויים רבים חלים במדיניות חברות התעופה הסדירות. נא לבדוק עם סוכן הנסיעות את דמי הביטול הרלוונטיים לטיול בו בחרת – בתי מלון: הלינה בבתי מלון בדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה בכל המסלולים. בכל החדרים שירותים צמודים מקלחת או אמבטיה. החדרים בבתי המלון ניתנים בשיטת מגורים על פי הקיים ואין אנו מבטיחים סוג מסוים של חדר לנוסע. תחבורה: העברות הנוסעים וביצוע תכנית הטיול המובטחת כמפורט בכל מסלול. האוטובוסים הינם אוטובוסי תיור נוחים, מרווחים וממוזגים. סיורי הערב המובטחים יתבצעו באוטובוס ללא תוספת תשלום. יש לדעת כי מתוך דאגה לבטיחות הנוסעים מוטלות על הנהגים מגבלות שעות נהיגה ומנוחה. טיולינו מתוכננים כך שיתאימו למגבלות בטיחות לטובת הנוסעים. ארוחות: במהלך הטיול כלולות ארוחות בוקר. סוגי הארוחות ומספרן יופיע בבירור בכל מסלול. דמי כניסה: דמי כניסה המפורטים במסלולי הטיולים כלולים במחיר הטיול, אלא אם צוין כי הם בתשלום או כאפשרות ביקור. מטען: המטען המותר לנוסע מותנה בתנאים ומגבלות של חברות התעופה הפעילות באותו כרטיס. על הנוסע האחריות המלאה לוודא את המשקל המותר לו טרם יציאתו מהארץ. יש לזכור כי בחלק מטיסות הפנים יהיה על הנוסע לשלם בעבור כבודה במעמד ביצוע צ׳ק אין בנמל התעופה (בהתאם לחוקים ולתמחור חברת התעופה ובכפוף לה). מיסים ותוספות דלק: המיסים ותוספות הדלק הכלולים הם אלו הידועים לתאריך 1.3.2015.

המחירים אינם כוללים טיולים מאורגנים והמטייל העצמאי

הוצאות אישיות: הנפקת דרכון או הארכתו: על הנוסע להיות מצויד בדרכון בר תוקף לשישה חודשים לפחות מיום יציאת הטיול, ובו עמודים ריקים לחותמת מעברי הגבול. הנפקת אשרת כניסה: הסדרות אשרות הכניסה באחריות הנוסע ו/או סוכן הנסיעות. ביטוח מכל סוג שהוא: אנו ממליצים לנוסעים לרכוש ביטוח מטען וביטוח רפואי לפני צאתם מהארץ ולהכיר היטב את מגבלות הפוליסה הנרכשת והתאמתה לצרכיהם, גילם ומצבם הבריאותי. המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק או אובדן של מטען הנוסע במהלך הטיול או להחזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת. תוספות דלק כפי שייקבעו ע״י חברות התעופה: תוספות אילו כפופות לשינויים עד למועד הכרטוס והנוסע יישא התוספות במידה ותהיינה. הוצאות אישיות מכל סוג שהוא: הוצאות כמו כביסה, טלפונים, נסיעות, מטען עודף, אקסטרות בבתי מלון, מיני בר, סרטים בתשלום וכו׳ תשולמנה ישירות ע״י הנוסע. שינויים במסלול טיסות: נוסע שיבקש לשנות את מועד ו/או יעד טיסותיו ולא ייצא ו/או יחזור עם הקבוצה יחויב בתוספת דמי טיפול בשינוי טיסותיו בסך $60 וכן בהפרש בין עלות כרטיס הטיסה שלו לכרטיס הקבוצתי. נוסע שאינו יוצא ו/או חוזר עם הקבוצה אינו זכאי להסעות כלשהן או להחזר בגין הסעות ו/או סיורים, ו/או שירותים כלשהם שהפסיד עקב כך. סיורים, בילויים ו/או אתרים אשר לא פורטו בתוכנית הטיול או צוין כי נוכל לבקרם, לראותם, לעבור לידם או צוינו כאפשרות או צוין לידם בתשלום, אינם כלולים במחיר הטיול. ארוחות: המחיר אינו כולל ארוחות שלא צוינו בסעיף ״המחיר כולל״ כמפורט בכל מסלול. העלאת מחירים: העלאת מחירים עקב שינויים במחירי הטיסות, תוספות דלק, מיסי נמל, שערי המטבע, שלאחר תאריך ה- 1.3.2015 יחולו על הנוסע בלבד. סבלות: במחיר הטיולים לא כללנו טיפ לסבלים בבתי המלון. אנו ממליצים להביא מזוודות עם גלגלים. נוסע שירצה יוכל לשלם ישירות לסבלים במלון $5 למזוודה לערך בכל מלון טיפים: מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים בחו״ל. בבתי המלון בלאס וגאס קיים תשלום מס מקומי  Resort Fees שעל הלקוח לשלם ישירות לבית המלון.

שימו לב: חובה עליכם לאפסן את המזוודות במלון לפני יציאה הטיול!

נוסעים עם מזוודות גדולות וציוד כבד לא יוכלו לעלות איתם למיניבוס של החברה ביום הטיול, ללא תיאום מראש.

טיולים מובטחים: על מנת לעמוד בהבטחת החברה של טיול מובטח בכל מספר נוסעים, ומכייון שהטיולים

יוצאים לזמן קצר של 5-6 ימים כל היותר – הרוב המוחלט של הטיולים יוצאים במיניבוסים קטנים – ולכן על הנוסע להגיע לטיול עם מזוודת "טרולי" קטנה אחת לכל נוסע.

טיפים: מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים.

מומלץ לתת למדריך 5 דולר לכל יום טיול – במידה ויש נהג יש להוסיף סכום דומה.

סבלות: במחיר הטיולים לא כללנו טיפ לסבלים בבתי המלון. אנו ממליצים להביא מזוודות

עם גלגלים. נוסע שירצה יוכל לשלם ישירות לסבלים במלון 5 דולר למזוודה לערך בכל מלון.

הכניסה לארצות הברית היא לבעלי דרכון ביומטרי עם ויזת ESTA או ויזה בתוקף בדרכון שאינו ביומטרי ולכל מי שחוסן לפחות 2 חיסונים לקורונה. בקשות מיוחדות יש לציין בזמן ההזמנה, בקשות שלא צוינו אין החברה מתחייבת לספקם או לאפשר לספקם ,חלק מהבקשות המיוחדות יישאו בעלויות נוספות לפי הספקים השונים. בתי מלון בחלק מהערים בארצות הברית דורשים תשלום מס שירותים מקומי  בבתי מלון שאותו יש לשלם במקום  על ידי האורח. יש צורך בכרטיס אשראי בינלאומי בבתי המלון

ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ציטוט: "ניתן לבטל את העסקה בכתב  .בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת  מסמך הגילוי, לפי המאוחר. בכל מקרה, לא ניתן לבטל עסקה  כאמור אם מועד  הביטול חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה,  קודם למועד שבו השירות אמור להינתן. אם בחרתם לבטל את ההזמנה תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו." דמי הביטול במקרה זה יעמדו על 5% מערך העסקה או  100 ₪, הנמוך מביניהם.

אחריות: החברה אינה אחראית לשינויים שיעשו כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בה, כגון: שינויים בלו"ז של מסלולי טיסות ושייט, שינויים בשערי מטבע, ביטולי טיולים ע"י ספקי השירותים. בתי מלון בחלק מהערים בארצות הברית דורשים תשלום מס מקומי בבתי המלון שאותו יש לשלם במקום  על ידי האורח.בקשות מיוחדות יש לציין בזמן ההזמנה, בקשות שלא יצוינו אין החברה מתחייבת לספקם או לאפשר לספקם.חלק מהבקשות המיוחדות יישאו בעלויות נוספות לפי הספקים השונים.

דרוש דרכון ישראלי בר תוקף לחצי שנה לפחות ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות לארה"ב במעבר הגבול עם קנדה.משנת 2016 יש צורך באישור כניסה אלקטרוני לקנדה שניתן למלא באתר האינטרנט של ממשלת קנדה.מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים בחו"ל , מדריכים , סבלים , חברות ספנות.המסלול מתאר את הביקור באתרים אך לעיתים יוחלף סדר ימי הטיול – האתרים, ההפלגות ובתי המלון לא ישתנו. ט.ל.ח.

הטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים המאפשרים ביצוע טיולים ללא קשר למספר הנוסעים. כמו כן ידוע לי שבאחריותי לבדוק מול משרד הבריאות את הצורך לחיסונים ליעד אליו נרשמתי.

 

כל נוסע העולה על טיול המטייל, חייב לחתום על טופס הזמנה, וגם אם לא חתם על טופס הזמנה מצהיר בפועל כי ידוע לו כי:

הטיול שבכוונתי לרכוש אינו כולל ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל בין היתר כיסויים רפואיים. ידוע לי כי באחריותי בלבד לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל כיסויים רפואיים מתאימים וזאת טרם יציאתי את הארץ ואני מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד חברת המטייל ו/או אמסלם תיירות ונופש בע"מ והחברות הקשורות, בכל הקשור לאי קיומו או קיומו של ביטוח נסיעות לחו"ל, עם דגש על כיסויים רפואיים מתאימים. אני מצהיר בזאת כי קראתי את דף התנאים הכלליים בחוברת או אתר המטייל ואת פרטי הטיסות והמסלול + תנאי הביטול והתוספות האפשריות לטיול ו/או קיבלתי מחברת המטייל והם ברורים לי. כמו כן ידוע לי כי העישון בחדרים בבתי המלון לאורך הטיול אסור והעובר על החוק ייקנס בסכום של 300 $. אני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בטופס ההרשמה ואני חתום עליו מרצוני החופשי.

גילוי נאות – החברה פועלת לפי תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג – 2003 ולפי סעיפים 12ג ו- 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו – 1976 (להלן- החוק), והממונה על הגנת הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן – חוק הגנת הצרכן). ט.ל.ח.

 

בכל הטיולים דרוש דרכון ישראלי בר תוקף ואשרת שהייה חוקית רבת כניסות בארה״ב או טופס ESTA מקוון המאושר בחברת המטייל לפני היציאה מישראל.

חברת המטייל מיוצגת בישראל על ידי ״אמסלם תיירות ונופש״ ח.פ. 511007692

Hametayel is a Division of Discover America LLC New York

אישור טיול: 72 שעות לפני יציאת הטיול יש לבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף לטיול.
חובה עליכם לאשר השתתפותכם בטלפונים: 1-700-722-700 או 1-888-626-8100