מידע כללי ותנאי הטיולים

תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולי המטייל

בכל מקרה של סתירה בין החוברות המודפסות לאתר החברה – המחיר, תנאי השתתפות ועצם קיום הטיול ייקבעו לפי העידכון באתר האינטרנט של החברה

כללי: חוברת או אתר המטייל מציעים שרותי תיירות באמריקה והשתתפות בטיול מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתתף לתנאים אלו וכי כל ברור או טענה תתברר בשטח השיפוט של בתי המשפט במדינת ישראל.

דמי רישום:

המארגנים ״המטייל״ יאשרו הרשמת נוסע עם קבלת מקדמה מינימלית בסך של $27 לאדם, דמי רישום אשר לא יוחזרו בכל מקרה.

המארגנים רשאים לבטל הרשמת נוסע במידה ולא מולאו תנאים אלו במלואם.

ביטולים – טיולים ללא טיסות, תקף להזמנות על טיולי מקומיים בלבד

על הזמנות של טיול ״המטייל״ בלבד חלים דמי ביטול כמפורט להלן: מרגע ביצוע ההזמנה דמי ביטול של 27$ לנוסע ועד שבוע לפני יציאת הטיול יחולו דמי ביטול בסך של 50% מערך הטיול. ביטול מ 7 ימים לפני יציאה הטיול או אי הופעת הנוסע, איחור, מחלה, שכחת דרכון, מזג אויר וכו’ מבטלים את זכות הנוסע לתמורה כספית כלשהי/ NO SHOW – אי הגעה מחייב את הנוסע בתשלום של 100% מערך העסקה הכולל.

בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן ״רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה קודם השירות ובכתב; בביטול ההזמנה יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של ₪100 לאדם לפי הנמוך מביניהם; זכות הביטול אינה קיימת אם הזמנת השירות בוצעה בתוך שבעת הימים שאינם ימי מנוחה, שלפני מועד מימוש השירות״. כל השינויים והביטולים ייעשו ע״י הנוסע באמצעות סוכן הנסיעות שדרכו הוא נרשם ובכתב בלבד. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול עפ״י שיקול דעתם. המארגנים יציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר או החזרת כל הכספים ששולמו ובכך יצאו חובתם כלפי הנוסע.

החזרים והשתתפות בטיול: המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול אם יש בהשתתפות זו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול על-פי שיקול דעתם הבלעדי מדריכי הטיול, סוכנים או נציגי המארגנים אינם מוסמכים למסור אישורים בכתב או בעל-פה ולהבטיח החזרת כספים כלשהי. עם יציאת המשתתף לטיול לא יוחזרו כספים עבור כל קטע או אתר של טיול שלא נוצל, כולל בתי מלון שלא נוצלו לפני, אחרי ובמהלך הטיול; כל בקשה להחזר עקב אי הגעה לטיול, הפסקתו באמצע או תלונה מכל סוג שהיא צריכה להגיע למשרדי ה״מטייל״ בארצות הברית, בכתב, עד 45 יום מיום סיום הטיול.

אחריות:

המארגנים, ״המטייל״ וכל סוכן מורשה אחר, פועלים כסוכנים למען הנוסע. ״המטייל״ אינה מחויבת או אחראית לכל פציעה שהיא נזק, אובדן, תאונה, עיכוב, סטייה או ביטול כתוצאה מפעולה או השתמטות של כל חברה שהיא, או בן אנוש הקשורים בהעברת הנוסע או הוצאת סידורי הטיול לפועל, כגון אכסון תיור או כל שרות אחר שהוא חלק מהטיול או מסיבת פגם כלשהו ברכב כלשהו. המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח מתאים המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. ״המטייל״ שומרת על הזכות להסיר כל טיול שהוא שהוכרז עליו בתוכנית זו, או לערוך כל שינוי שהוא, במסלוליו של טיול כזה בלי הודעה מראש, כולל המרת נוחיות או העברה, במקרה הצורך, או במקרה שיהיה זה כדאי או רצוי לנוחות הנוסעים, בריאותם וביטחונם, או מכל סיבה שהיא, לשנות את הסדרי המסלול. שינויים כאלה יוכלו להיערך ללא קנס למארגנים, כל הוצאות נוספות שינויים במחירי מרכיבי הטיולים, יחולו על הנוסע. כל מטען שהוא – הוא על אחריות בעליו בלבד. ״המטייל״ אינה אחראית אם הטיול לא יבקר באתר טיול כל שהוא, כתוצאה של מזג אויר סוער, איתני הטבע, או בגין טיסות שאיחרו או שהוזמנו בשעות שייגרמו הפסד מלא או חלקי של האתרים, הסיור כולו, או כתוצאה ממחלות, תאונות, נזק למטען, אלימות, גניבה, אבידות מטען או מסמכים, הוצאות רפואיות וכו’. אין ״המטייל״ אחראית לנזקי מטען הנוסעים והוא על אחריות בעליו בלבד. הזכות נשמרת לצאת, לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל טיול שהוא בכל זמן שהוא. ״המטייל״ מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת כמתווכת בין נוסעי הטיולים ונותני השירותים השונים, לפיכך המטייל אינה רואה עצמה אחראית לתקלות ונזקים שעלולים להיווצר עקב אי ביצוע או ביצוע חלקי של נותני השירותים השונים ומי שפועל מטעמם. הנוסע מקבל עותק תוכנייה זו, שהסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנה. על הנוסע להביע הסכמתו וכן עובדת היות תנאים והוראות אלו מקובלים עליו בכל חוזה זה;

טיולים מודולריים: חלק מהטיולים בנויים כטיולי לגו ומורכבים ממספר קבוצות נוסעים זאת על מנת להשתדל ולאפשר יציאה של הטיולים ללא קשר למספר הנוסעים, בטיולים אלו לא יצטרף המדריך ללינת הלילה ו/או לטיסה אך נציג המארגנים ימתין במלון הבית של המארגנים ויטפל בהגעת הנוסעים והרשמתם.

חילוקי דעות:

עצם הרשמתו של הנוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע בחוברת או אתר המטייל. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי משפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות וגם/או סוכן הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט במדינת ישראל.

נזקים, ביטוח: אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. המארגנים מציעים לנוסעים לבטח עצמם, על חשבונם בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תשמע כל טענה, כי המארגנים אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו לנוסעים במהלך הטיול. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון טיולים כמתווכים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים את תוכנית הטיול ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו״ב. לכן אין המארגנים אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם/או ביצוע לקוי וגם/או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת או אתר המטייל וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ״ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם/או הפועל במקומם או מטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגם/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי לעיל, כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם.

טיפים לא כלולים במחיר, נהוג להעניק למדריך 3$ לכל יום טיול מכל אדם, וסכום זהה לנהג.

תנאי השתתפות והגבלת אחריות לטיולים מאורגנים

תנאים ומידע כללי:

הטיולים המוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת הנוסע לטיול וגםאו השתתפותו בטיול מהווה הסכמתו המפורשת לתנאים אלה.הנוסע מצהיר כי ידוע לו שהתנאים והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בינו לבין “המטייל” וגםאו כל מי שיבוא מכוחם (להלן: המארגנים), והוא יהיה מנוע מלטעון כי אין התנאים והמידע הכללי המפורטים מחייבים אותו בכל הקשור לטיולים או לטיול שישתתף בהם. אין המארגנים אחראים על כל מידע שלא יימסר על ידם בכתב ואין הם קשורים בכל מידע וגםאו הבטחות שניתנו בעל פה על ידם וגםאו מטעמם, שלא נתקבל לו אישור בכתב עלך ידם. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו הוראות אילו. לא תשמע טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים והמידע הכללי, וגםאו כי לא הופנתה שימת ליבו לתנאים ולמידע הכללי קודם הרשמתו לטיולים וגםאו לטיול בו השתתף.

הרשמה ותשלום:

במקרה של ביטול אין דמי הרישום בסך 47$ לנוסע מוחזרים.ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגנים קיבלו את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו לאותו טיול. המארגנים יהיו רשאים לבטל הרשמת נוסע אם לא ישולם לידיהם מלוא התשלום במועד המפורט לעיל.

השתתפות בטיול:

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע, אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול, ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם ולא על פי שיקול דעתו של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף, ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו.

גילאי המשתתפים:

הטיולים המפורסמים פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ואו הערה בנושא גילאי המטיילים ואו כישוריהם ואו מצב בריאותם. אין באפשרות המארגנים לוודא באופן מוחלט התאמת גיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת גיל.

דמי ביטול על טיולים מאורגנים הכוללים טיסות:

מרגע ביצוע ההזמנה – 47$ דמי ביטול לאדם.
במידה וכורטסו כרטיסי טיסות:
עד 90 ימי עבודה לפני היציאה – 1,000$ לאדם.
מ 90 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה- 50% דמי ביטול מערך ההזמנה .
החל מ 30 ימי עבודה לפני היציאה – 100% דמי ביטול
תאריך הביטול הוא תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדינו.
נוסע שעובר מטיול לטיול פחות מ- 21 יום לפני היציאה יחויב בדמי ביטול המפורטים מעלה כאילו וביטל את השתתפותו בטיול.

שערי מטבע זר:

המחירים הנקובים במטבע זר יחושבו לפי שער העברות/המחאות גבוה, כפי שפורסם ביום הגעת התשלום למשרדינו.

החזרים:

סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אדם אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם וגםאו לשנות כל פרט בתנאים ובמידע כללי. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור חלקי טיסות ואו כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו”ב ( וזאת מכל סיבה שהיא). המארגנים ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מקיף המכסה את הנזקים העלולים להיגרם לו עקב הפסקת הטיול.הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב. טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים , מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי המארגנים גם ואו מטעמם ( להלן “המארגנים”) כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי והבלעדי של המארגנים בהתאם לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות, שינויים,כאמור כוללים שינויים ב:תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, או ביצוע פרטי תכנית, ארגון אירועים חלופיים וגםאו כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו”ב. פירוט תוכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועים, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור.יצוין מפורשות, כי אין משרדי הנסיעות וגםאו סוכני הנסיעות רשאים לשנות את התנאים והמידע הכללי. אין המארגנים אחראים על מידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר האמור בהודעה זו.

מחירון:

המחירון הינו חלק בלתי נפרד והתנאים וההסתייגויות המופיעים בו חלים על הנוסעים.

מנין ימי הטיול:

במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין הטיסה היוצאת בשעות אחר הצהריים או הערב ואו טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה.

טיסות:

הטיסות מבוצעות על ידי חברות התעופה וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה. לוח זמני הטיסות ומסלול הטיסה הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה כמו גם סידור מקומות הישיבה במטוס.ייתכנו מקרים בהם תצא הקבוצה מהארץ בשעות אחר הצהריים ואו תטוס ארצה בשעות הבוקר.ייתכנו מקרים בהם הטיסות לא תהיינה ישירות וכוללות נחיתת ביניים. במקרים חריגים של הרשמת יתר על טיסה על ידי חברות התעופה הנהוג לעתים על ידי חברות התעופה ואינו בשליטת המארגנים עשויים נוסע בודד ואו חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה כזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע. בטיולים מסוימים בהם שעת הטיסה ארצה מאוחרת, יש לזכור שמועד פינוי חדרים במלון הוא עד השעה 12:00 בצהרי היום. ניתן בתשלום נוסף ומראש להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך “להחזיק” בחדרו עד שעת היציאה.

תחבורה:

בטיולים המפורטים יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תוכנית הסיורים והטיולים השונים, כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה, ואירועים שהם בגדר אפשרות. במקומות בהם צוין כי האוטובוס ממוזג אויר, הכוונה היא לאוטובוס שיסיע את הקבוצות מעיר לעיר. אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואין הם אחראים לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר.

בתי מלון:

המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. במקרים בהם הלינה מחוץ לעיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לביצוע תוכנית הטיול המובטחת. החדרים הם זוגיים עם שירותים צמודים ובהם מיטה זוגית או 2 מיטות נפרדות על פי הקיים בבית מלון. נוסע המעוניין בחדר יחיד חייב להזמין זאת בעת ההרשמה. נוסע יחיד שישוכן עם נוסע זר לא יוכל להתלונן על חוסר התאמה לשותפו לחדר. על הנוסעים לדעת שחדר לשלושה הוא בד”כ חדר זוגי שנוספה אליו מיטה נוספת, לעתים מתקפלת. חדר לארבעה יהיה חדר זוגי אשר לתוכו תוכנסנה שתי מיטות נוספות העשויות להיות מיטות מתקפלות. המארגנים ישתדלו לדאוג שהחדרים יהיו קרובים, אולם לא ניתן להבטיח זאת מראש. בארה”ב, בתי המלון בד”כ מספקים חדר בעל שתי מיטות זוגיות בלבד ומשפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר כמוסבר לעיל, ובו שתי מיטות זוגיות. קבלת החדרים היא משעה 14:00 ופינויים עד השעה 11:00 בבוקר. יתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ”ל. במקרים כאלה ישתדלו המארגנים למצוא סידור על פי הנסיבות. אין המארגנים אחראים בכל מקרה בו ימתינו הנוסעים קודם קבלת החדרים וגםאו לאחר פינוי החדרים וטרם העברתם לשדה התעופה. רשימה מפורטת של בתי המלון תימסר לנוסעים לפני היציאה. אולם קיימת אפשרות שבמהלך הטיול יחולו שינויים בשמות בתי מלון. בבתי מלון מסוימים אין זהות מושלמת של סוג חדרים מבחינתם רמתם ואו גודלם. המארגנים אינם אחראים לסוג החדר שיסופק ע”י המלון לנוסע וכן למיקום החדר בקומה או אגף מסוימים ולמתן חדרים באותה קומה או בקומות סמוכות. בבתי המלון ממוזגי האוויר תיתכן הפסקת פעולת המזגן בשעות הלילה על פי הנהוג במלון.המארגנים אינם אחראים להליכי שיפוצים ואו בנייה בבית מלון או בסמוך לו.
חל איסור על עישון בחדרי בית המלון – הלקוח יחויב בסך $500 על כל קנס שיתקבל מבית המלון.

כלכלה:

בכל הטיולים פורטו אילו ארוחות יינתנו במקומות השונים , ואשר כלולות במחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל , טיבו, טעמו, גיוונו, כמויות האוכל ואופן הגשתו. אין האוכל כשר. ארוחות הבוקר הקונטיננטליות כוללות תה או קפה, לחמנייה או לחם, חמאה או מרגרינה וריבה. ארוחות בוקר מלאות ניתן לקבל במלון תמורת תוספת תשלום. ארוחות בוקר כמו גם ארוחות ערב בבתי המלון, מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש לצורך זה קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד.

מלווה הקבוצה:

מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם מלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו”ל , ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים. כמו כן , יתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ייפרד מהקבוצה בחו”ל ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי. בטיולים בהם ישנם 2 אנשי צוות, איש צוות שני מותנה במינימום 30 נוסעים בקבוצה.

ביצוע הטיול:

ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי ( אינו אחיד לכל הטיולים ). המארגנים רשאים לבטל טיול מכל סיבה שהיא לרבות אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתם. במקרה של ביטול מצד המארגנים תוצע לנוסע אפשרות להצטרף לטיול דומה בתאריך אחר או לחליפין תוחזר לו המקדמה ששילם ע”ח הטיול. בכך יצאו המארגנים ידי חובתם כלפי הנוסע.

חילוקי דעות:

עצם הרשמתו של הנוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגםאו בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע . מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי משפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגםאו יחד עם משרד הנסיעות וגםאו סוכן הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט במדינת ישראל.

נזקים, ביטוח:

אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. המארגנים מציעים לנוסעים לבטח עצמם, על חשבונם בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תשמע כל טענה, כי המארגנים אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו לנוסעים במהלך הטיול. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון טיולים כמתווכים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים את תוכנית הטיול ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו”ב. לכן אין המארגנים אחראים , בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגםאו ביצוע לקוי וגםאו חלקי של הטיולים המפורסמים וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ”ל לנוסעים וגםאו כל מי שיבוא בשמם וגםאו הפועל במקומם או מטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגםאו חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגםאו מחדלים של אותם נותני השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי דלעיל, כדי לגרוע וגםאו לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגםאו חלק מהם.

הדרכת הסיורים המקומיים:

הדרכת הסיורים המקומיים תבוצע באמצעות מדריך מקומי דובר עברית או אנגלית. ניתן לבקש הדרכה בשפות נוספות באופן מיוחד ואין המארגנים מתחייבת לספק הדרכה בשפה שאינה אנגלית. אי אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית לא תהווה עילה לביטול נסיעת הלקוח. על אישור הדרכה בשפה שאינה אנגלית תיתכן תוספת תשלום על מחיר הטיול המופיע בחוברת. ביעדים מסוימים הסיורים מודרכים על ידי הנהג שהוא גם המדריך בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.

סיורים וכניסה לאתרים:

סיורים על בסיס מקום פנוי – אילו סיורים משותפים המצרפים אליהם תיירים מכל העולם למסלול מסוים. סיורים על בסיס פרטי – אלו סיורים עבור מספר הנוסעים הנרשמים לטיול מסוים ועבורם בלבד עם רכב פרטי ומדריך פרטי עבורם בלבד. כניסות לאתרים-כניסות לאתרים בסיורים כלולות רק לאתרים המופיעים בפירוט המסלול. לאתרים שאינם נקובים במסלול הטיול יידרשו הנוסעים לתשלום במקום וזאת במידה ויהיה זמן לכך לפי שיקול דעת המדריך ברגע נתון.

הסיורים כפופים לתנאי ספקי הטיולים והשירותים השונים ובכלל זה ביצוע הטיולים שינויים ביטולים. סיורי בחירה יוצעו לנוסעים על ידי המדריך המקומי.

המארגנים אינם אחראים על סיורי בחירה אלו, על מחירם ואופן ביצועם.

תשר (טיפים):

מחיר הטיולים אינו כולל תשר לנותני שירותים בחו”ל. מומלץ לחשב כ-$3 אמריקאי לנוסע ליום למדריך וסכום זהה לנהג. התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג.

תופעות טבע ומזג אוויר: אין המארגנים אחראים על תופעות שונות של מזג אוויר ( שיטפונות, ערפל, עננים וכד’ ) ואו נסיבות אחרות כלשהן ( הפסקת חשמל ) שאינן בשליטת המארגנים העלולות לגרום שינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ואו שינוי במסלול המתוכנן אשר ייעשו ע”פ שיקול דעתם הבלעדי של המארגנים.

דמי ביטול :

נוסע אשר ירצה לבטל את הזמנתו, יעשה זאת בהודעה בכתב למארגנים באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. תוקף הביטול מותנה בקבלת מספר ביטול ממחלקת ההזמנות של המארגנים ומועד הביטול יהא מועד קבלת מספר הביטול.

פניות:

במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מן השירות המוזמן, נבקשך להנחות את הנוסע לפנות אל ספק השירותים ואו ישירות למארגנים ואו אליך, זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בידם בזמן אמת ובמהלך שהותם בחו”ל. נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את המארגנים או את הגורמים בחו”ל, הפועלים מטעמנו, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידנו לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה המארגנים נוסעים אשר יבחרו ליידע את חברתנו רק בדיעבד, בגין בעיה ואו אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו”ל. – אנא העבר אלינו פניות לקוחותייך, כפי שהועלו בכתב, על ידם בלבד.

חילוקי דעות:

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע אצל משרד נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצוי משרד הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים לבדה וגםאו יחד עם משרד הנסיעות שאצלו נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי משפט מדינת ישראל בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ואו כל סכסוך ואו תביעה ואו דרישה מכל סוג שהוא בקשר ואו בנוגע לשירותי התיירות ואו לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

המחירים כוללים- טיולי המטייל

דמי רישום: המארגנים “המטייל” יאשרו הרשמת נוסע עם קבלת מקדמה מינימלית בסך של $27 לאדם, דמי רישום אשר לא יוחזרו בכל מקרה. התשלום הסופי ישולם במעמד ביצוע ההזמנה ולפני מועד יציאת הטיול – המארגנים רשאים לבטל הרשמת נוסע במידה ולא ימולאו תנאים אלו במלואם.

סיורים באתרים כפי שצוינו במסלול. מטען: תיק יד אחד בלבד לכל נוסע מזוודות יש לאפסן בבתי המלון. בתי מלון: ברמת תיירות גבוהה. הסעות: אוטובוסים, וואנים ומיניבוסים חדישים וממוזגי אויר.

הדרכה: מדריך דובר עברית ואנגלית. דמי כניסה: לאתרים ולפארקים שצוינו בגוף המסלול

המחירים אינם כוללים- טיולי המטייל

צרכים אישיים: כגון מזון, שתייה, טלפונים, כביסה וכ’ו. טיסות: המחירים אינם כוללים טיסות כל שהן. ביטוח: הנוסעים אינם מבוטחים בביטוח כלשהוא בטיולים אלו. מומלץ לבצע ביטוח אישי וביטוח מטען לפני היציאה מהארץ וביטוח דמי ביטול-ראה לעיל. ויזות לדרכונים: בעלי דרכון ישראלי אינם זקוקים לויזה לקנדה. באם אינך בעל דרכון ישראלי, עליך לבקר בשגרירות קנדה ולטפל בהוצאת ויזה מתאימה. ימים חופשיים: ימי מעבר בין הטיולים המצוינים כיום חופשי אינם כלולים במחיר! כל ההסעות והכניסות לאתרים בימים אלו חלים על הנוסע; כל המחירים עלולים להשתנות ללא התראה מוקדמת מראש.

המחירים כוללים – טיולים מאורגנים והמטייל העצמאי

דמי רישום וביטוח ביטול: במחיר הטיולים כלולים דמי רישום וביטוח ביטול בסך $47 לנוסע. דמי רישום אילו מאפשרים לנוסע לבטל את השתתפותו בטיול מכל סיבה שהיא עד 90 ימי עבודה לפני היציאה ללא דמי ביטול כלשהם בגין שירותי הקרקע בלבד. אין הם פוטרים את הנוסע מדמי ביטול בגין טיסות במידה ויש. דמי רישום אלו יחויבו אוטומטית ולא יוחזרו בכל מקרה של ביטול.

טיסות– מחירי הטיסות מבוססים על כרטיסי טיסה קבוצתיים המחייבים טיסה עם הקבוצה הלוך ושוב. בארצות הברית טיסות פנימיות קבוצתיות.

טיסות פנימיות- בחלק מהיעדים מוזמנות טיסות פנימיות ע”י המארגנים. חלקן ישירות וחלקן דרך יעד ביניים עפ”י יעד הטיסה וחברת התעופה ומועדיהן כפופים לשינויים ע”י המארגנים ואו חברת התעופה. יש לברר מול סוכן הנסיעות את עלות דמי הביטול במעמד ביצוע ההזמנה.

טיסות סדירות – שינויים רבים חלים במדיניות חברות התעופה הסדירות. נא לבדוק עם סוכן הנסיעות את דמי הביטול הרלוונטיים לטיול בו בחרת.

בתי מלון – הלינה בבתי מלון בדרגת תיירות טובה ואו ראשונה בכל המסלולים. בפארקים הלאומיים בארצות הברית הלינה היא באכסניות או בלודג’ים. בכל החדרים שירותים צמודים ( מקלחת או אמבטיה ). החדרים בבתי המלון ניתנים בשיטת מגורים על פי הקיים ואין אנו מבטיחים סוג מסוים של חדר לנוסע.

תחבורה – העברות הנוסעים וביצוע תכנית הטיול המובטחת כמפורט בכל מסלול. האוטובוסים הינם אוטובוסי תיור נוחים, מרווחים וממוזגים. סיורי הערב המובטחים יתבצעו באוטובוס ללא תוספת תשלום. במידה והקבוצה תיסע בתחבורת ציבורית יהיה הדבר כרוך בתוספת תשלום ע”י כל נוסע. אלא אם צוין אחרת.

יש לדעת כי מתוך דאגה לבטיחות הנוסעים מוטלות על הנהגים מגבלות שעות נהיגה ומנוחה. טיולינו מתוכננים כך שיתאימו למגבלות בטיחות לטובת הנוסעים

ארוחות – במהלך הטיול כלולות ארוחות בוקר. סוגי הארוחות ומספרן יופיע בבירור בכל מסלול. תפריטן קבוע מראש ואינן כשרות ( למעט בטיולי מסורת ). – התפריט איננו כולל משקאות כלשהם.

דמי כניסה – דמי כניסה המפורטים במסלולי הטיולים כלולים במחיר הטיול, אלא אם צוין כי הם בתשלום או כאפשרות ביקור.

מטען – המטען המותר הכולל לנוסע בטיסות טרנס אטלנטיות ובטיסות פנים כאחד הוא בהתאם ובחפיפה לחוקי חברת התעופה. נוסע ישלם ישירות לחברת התעופה בגין משקל עודף באם יידרש לכך. בחלק מטיסות הפנים המטען אינו כלול ויש לבדוק זאת מול סוכן הנסיעות המטפל במעמד ביצוע ההזמנה.

טיפים – דמי שתייה לנותני השירותים בחו”ל כלולים במחיר הטיול. סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה שינתן ע”י הקבוצה על פי שיקול דעתה. הסכום המקובל הוא $2 לנוסע ליום לנהג ועוד $2 למלווה הקבוצה הראשי. סכום זה איננו כולל טיפ לסבלים בבתי המלון.

המחירים אינם כוללים-טיולים מאורגנים והמטייל העצמאי

הוצאות אישיות

הנפקת דרכון או הארכתו: על הנוסע להיות מצויד בדרכון בר תוקף ל-6 חודשים לפחות מיום יציאת הטיול , ובו עמודים ריקים לחותמת מעברי הגבול.

הנפקת אשרת כניסה למדינות השונות : בין אם התשלום צריך להיעשות בארץ או בעת הכניסה למדינה.

הסדרות אשרות הכניסה באחריות הנוסע ואו סוכן הנסיעות

ביטוח מכל סוג שהוא: אנו ממליצים לנוסעים לרכוש ביטוח מטען וביטוח רפואי לפני צאתם מהארץ ולהכיר היטב את מגבלות הפוליסה הנרכשת והתאמתה לצרכיהם, גילם ומצבם הבריאותי. המארגנים לא יהיו אחראים לכל נזק או אובדן של מטען הנוסע במהלך הטיול , או להחזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת.

תוספות דלק כפי שייקבעו ע”י חברות התעופה: תוספות אילו כפופות לשינויים עד למועד הכרטוס והנוסע יישא התוספות במידה ותהיינה.

הוצאות אישיות מכל סוג שהוא: הוצאות כמו כביסה , טלפונים , נסיעות, מטען עודף , אקסטרות בבתי מלון ( מיני בר , סרטים בתשלום וכ’ו. ) תשולמנה ישירות ע”י הנוסע.

שינויים במסלול טיסות: נוסע שיבקש לשנות את מועד ואו יעד טיסותיו ולא ייצא ואו יחזור עם הקבוצה יחויב בתוספת דמי טיפול בשינוי טיסותיו וכן בהפרש בין עלות כרטיס הטיסה שלו לכרטיס הקבוצתי. נוסע שאינו יוצא ואו חוזר עם הקבוצה אינו זכאי להסעות כלשהן או להחזר בגין הסעות ואו סיורים , ואו שירותים כלשהם שהפסיד עקב כך.

סיורים , בילויים ואו אתרים אשר לא פורטו בתוכנית הטיול או צוין כי נוכל לבקרם , לראותם , לעבור לידם או צוינו כאפשרות או צוין לידם בתשלום , אינם כלולים במחיר הטיול.

ארוחות המחיר אינו כולל ארוחות שלא צוינו בסעיף ” המחיר כולל ” כמפורט בכל מסלול. משקאות, תוספות או שינוי תפריט ארוחות אינו כלול במחיר וכרוך בתשלום נוסף שייעשה ישירות ע”י הנוסע.

העלאת מחירים – העלאת מחירים עקב שינויים במחירי הטיסות , תוספות דלק , מיסי נמל , שערי המטבע, יחולו על הנוסע בלבד.

סבלות – במחיר הטיולים לא כללנו טיפ לסבלים בבתי המלון. אנו ממליצים להביא מזוודות עם גלגלים. נוסע שירצה יוכל לשלם ישירות לסבלים במלון (כ 4$ למזוודה לערך בכל מלון).

יש לוודא מול המארגנים נקודות איסוף ופיזור של הטיולים במעמד ביצוע ההרשמה לטיולים, שכן שעות האיסוף ונקודות המפגש משתנות לעיתים.

חובת אישור טיול: חובה עליכם לאשר השתתפותכם במשרדי החברה בארצות הברית 72 שעות לפני יציאת הטיול ולבצע תאום סופי של נקודות המפגש ושעת האיסוף לטיול.

נוהל כניסה לקנדה

חל על כל האזרחים הזרים שעד כה לא נדרשו לאשרת כניסה.
הנוהל חל על: בעלי דרכון ישראלי ,בעלי דרכון אירופאי ועוד.
החל מה-15 במרץ 2016, בעלי דרכון שאינו קנדי נדרשים למלא טופס ETA‏ (Electronic Travel Authorization‏) על מנת להכנס לקנדה. ‏
בכדי למלא טופס ETA‏ יש להצטייד בדרכון, כרטיס אשראי וכתובת דואר אלקטרוני.
תוקף האשרה הינו לתקופה של עד 5 שנים, ועלותו כ 7$ קנדי . ‏בעלי דרכון אמריקאי ובעלי ויזה תקפה לקנדה אינם נדרשים למלא טופס זה.

פשיטת רגל של חברת תעופה או ספק תיירות 

במקרים בהם חברת תעופה או ספק תיירות אחר פושט רגל, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לייצר החזרים מלאים לכל לקוחותינו. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח את יכולת ההחזר של כל חברה או ספק תיירות, ולכן במקרים בהם חברת תעופה או ספק יפשטו רגל, מטייל-אמריקה” מקבוצת אמסלם תיירות ונופש תעמוד לצד הלקוחות ותהיה בקשר מול הספקים על מנת להשיב כלל תשלומים שלקוחותינו שילמו, אך המטייל-אמריקה” מקבוצת אמסלם תיירות ונופש לא תהיה אחראית על פיצוי הלקוחות עבור הכרטיסים שבוטלו. 

 

 

דילוג לתוכן